Nerczyca

ż II, DCMs. ~cy, blm med. przewlekłe schorzenie nerek,charakteryzujące się obrzękami, występowaniem białkomoczu, obniżoną przemianą materii.

Paski analityczne do badania moczu URISTIK A10

Paski analityczne URISTIK A10 umozliwiają wykonanie testów na glukozę, bilirubinę, ciała ketonowe (kwas acetooctowy), ciężar właściwy,pH, krew, białko, urobilinogen, azotyny i leukocyty w moczu.
Objaśnienia dotyczące poszczególnych obszarów testowych znajdują się na opakowaniu i etykiecie pojemnika.
Paski są gotowe do uzycia bezpośrednio po wyjęciu z pojemnika. Mozna je odczytać manualnie lub instrumentalnie, korzystając z analizatora moczu Clinitek i odpowiedniego modułu programowego lub karty programowej.

Pobranie i przygotowanie materiału

Do badania nalezy używać mocz świeżo oddany do czystego i suchego pojemnika i nieodwirowany. Próbkę moczu wymieszać przed użyciem. Test wykonać nie później niż 4 godziny po oddaniu moczu. UWAGA. Środki konserwujące mogą wpływać na wyniki testu, nie zabezpieczają też przed rozkałdem ciał ketonowych, bilirubiny i urobilinogenu. Namnażanie bakterii, obecnych w moczu może wpływać na wyniki oznaczeń glukozy,pH i krwi.

Technika odczytu wizualnego

- Zanurzyć wszystkie pola testowe w moczu i natychmiast wyjąć pasek,
- Otrzeć krawędź paska o brzeg pojemnika aby usunąć nadmiar moczu,
- Trzymając pasek poziomo porównac pola testowe ze skalą barwną na etykiecie pojemnika lub urządzenia odczytowego. Zapisać wynik.

W celu uzyskania wyniku półilościowego dokonać odczytu w czasie podanym na etykiecie pojemnika. Wartość pH i białka można odczytac natychmiast lub do 60 sek. po zanurzeniu paska.
W celu uzyskania wyniku jakościowego odczytać wynik po czasie 1-2 min po zanurzeniu, z wyjątkiem liczby leukocytów, którą należy odczytać w 2 minuty po zanurzeniu. Jeżeli wynik jest dodatni, powtórzyć test odczytując wyniki w czasie podanym na tabeli barwnej.
Zmiany barwy, powstające po 2 minutach nie mają znaczenia diagnostycznego.

Przechowywanie

Paski, dostarczone w pojemniku przechowywać tylko w oryginalnym opakowaniu. Nie usuwać Nie usuwać śrdoka osuszającego. Pasek wyjmować z pojemnika tylko bezpośrednio przed użyciem. Po wyjęciu paska natychmiast szczelnie zamknąć pojemnik. Paski dostarczane w torebce foliowej wyjmować z torebki bezpośrednio przed użyciem. Przechowywać w temperaturze poniżej 30 stopni C. Nie stawiać pojemnika z paskami w bezpośrednim świetle słonecznym ani w lodówce. Nie używac po terminie ważności. Nie dotykać palcami pól testowych. Warunkiem zachowania odpowiedniej jakości pasków jest ochrona ich przed wilgocią, światłem i ciepłem.

Informacja o polach testowych

GLUKOZA - Test jest swoisty dla glukozy, nie jest znana żadna inna substancja, wydalana z moczem, która mogłaby dać wynik dodatni. W moczu rozcieńczonym, zawierającym poniżej 0.28mmol/L kwasu askorbinowego, nawet tak niskie stężenie jak 2,2 mmol/l glukozy daje zabarwienie, które może byc interpretowane jako wynik dodatni. stężenie kwasu askorbinowego powyżej 2.84 mmol/L oraz/i wysokie stężenie ciał ketonowych 4 mmol/L mogą spowodować fałszywie ujemne wyniki w przypadku niewielkiego stężenia glukozy 2.8 - 5.5 mmol/L. Czułość testu na glukozę spada wraz z gęstością moczu, może też zmieniać się ze amianami temperatury.
Niewielkie ilości glukozy moga być wydalane przez zdrowe nerki. Ilości te są zwykle poniżej progu czułości pasków, niekiedy jednak mogą dawać zabarwienie pośrednie między wynikiem ujemnym i oznaczanym jako 5.5 mmol/L, wynik taki jest interpretowany przez analizator jako dodatni.

BILIRUBINA - normalnie żadne metody nie wykrywają bilirubiny w moczu prawidłowym. Pojawienie się śladowych ilości bilirubiny stanowi wystarczającą podstawę do podjęcia dalszych badań diagnostycznych. Nietypowe zabarwienie może wskazywać na obecność barwników żółciowych. Metabolity leków, dające zabarwienie przy niskich wartosciach pH może być przyczyną powstania żółto-pomarańczowej do czerwonej barwy, która utrudnia prawidłowy odczyt i prowadzi do wyników fałszywie dodatnich. Metabolity etodolaku mogą również powodować wyniki fałszywie dodatnie lub nietypowe, trudne do intrerpretacji. Stężenia kwasu askorbinowego przekraczające 1.4 mmol/L mogą natomiast prowadzić do wyników fałszywie ujemnych.

Ciała ketonowe - pole testowe reaguje z kwasem acetooctowym w moczu, nie dając reakcji z acetonem i kwasem B-hydroksymasłowym. Niektóre próbki moczu w wysokim ciężarze właściwym i niskim pH mogą dawać niznacznie zawyżone wartosci. W próbkach moczu prawidłowego wyniki są zazwyczaj ujemne. Fałszywie dodatnie wyniki (śladowe ilości lub poniżej) mogą mieć miejsce przy próbkach moczu silnie zabarwionych lub zawierających duże ilości metabolitów lewodopy.

Ciężar właściwy - test na cięzar właściwy moczu pozwala na oznaczenie wartości miedzy 1.000 a 1.030. Wyniki w zasadzie korelują z danymi uzyskanymi przy pomocy metody refraktometrycznej w odstępach co 0.005. W celu zwiększenia dokładności odczytu, wyniki uzyskane w moczu o pH równym lub przekraczającym 6.5 należy zwiększyć o 0.005. Jesli pasek jest odczytywany przez analizator, poprawka jest wprowadzana automatycznie. Niedysocjujące składniki moczu, np. glukoza czy kontrasty radiologiczne nie mają wpływu na wynik. W silnie zbuforowanym, zasadowym moczu wyniki mogą byź zaniżone w porównaniu z innymi metodami. Ilość białka w granicach 1-7,5g/l mogą powodować podwyższenie wyniku.

Krew - znaczenie wyniku odczytywanego jako "ślad" może być rózne u różnych pacjentów i dlatego każdy przypadek wymaga indywidualnej oceny. Pojawienie się zielonych plamek (niezmienione erytrocyty) lub zielonego zabarwienia (obecność hemoglobiny lub mioglobiny) w ciągu 60 sek. wymaga dalszych badań. Krew często jest wykrywana w moczu kobiet w okresie miesiączki. Test wykazuje dużą czułość w odniesieniu do hemoglobiny i stanowi uzupełnienie badania mikroskopowego. Wysoki ciężar właściwy moczu może powodować zmniejszenie czułości testu. Jest jednakowo czuły na hemoglobinę i mioglobinę (stężenie hemoglobiny 150-620 ug/L w przybliżeniu odpowiada ilości 5-15 świeżych krwinek czerwonych na 1uL). Kaptopril a także prep. Lodine mogą powodować zmniejszenie czułości. Zanieczyszczenie substancjami utleniającymi np. podchlorynami mogą dawać wyniki fałszywie dodatnie. Peroksydazy bakterii, występujących w zakażeniach dróg moczowych równiez mogą prowadzić do wyników fałszywie dodatnich. Kwas askorbinowy w stężeniach występujących zwykle w moczu nie wpływa na wynik testu.

pH - obszar testowy dla pomiaru pH mierzy zwykle pH z dokładnością do jednej jednostki w granicach 5-8.5 przy pomiarze wizualnym i 5-9 w analizatorze

Białko - test wykazuje większą czułość w odniesieniu do albumin niż globulin, hemoglobiny, białka Bence-Jonesa i mukoprotein. Wynik ujemny nie wyklucza obecności wymienionych wyżej białek. Tradycyjne metody zwykle nie wykrywają obecności białka w moczu, mimo że jego śladowe jego ilości mogą byc wydalane przez zdrowe nerki. Każde zabarwienie, interpretowane jako większe niz "ślad" świadczy o znaczącym białkomoczu. W moczu o wysokiej gęstości, zawierającym prawidłowe ilości białka zabarwienie paska może być zbliżone do zabarwienia, określanego jaok "ślad białka". Wynik, wskazujący na obecność śladów białka wymaga dalszej oceny laboratoryjnej i klinicznej.

Urobilinogen - jest wykrywany w stężeniach 3 umol/l (ok. 0.2 jednostki Ehrlicha/100 ml). Zakres wartości prawidłowych mieści się w granicach 3-16 umol/l. Wartyość 33 umol/l jest wynikiem granicznym wskaującym na konieczność podjęcia dalszych badań diagnostycznych. Pole testowe może reagować z substancjam interferującymi z oddczynnikiem Ehrilicha, jak kwas paraaminobenzoesowy lub sulfonamidy, dając nietypowe reakcje barwne. W obecności formaliny możliwe są wyniki fałszywie ujemne. Substancje o silnym zabarwieniu, jak barwniki azowe lub ryboflawina mogą maskować zabarwienie pola testowego. Test nie wykrywa braku urobilinogenu.

Azotyny - test wykrywa azotyny wytwarzane w moczu przez bakterie, głownie Gram ujemne z azotanów, pochodzenia pokarmowego. Test jest swoisty dla azotynów i nie daje wyniku dodatniego z żadną inna substancją występującą w moczu. Różowe plamki lub różowe zabarwienie brzegów paska nie mają znaczenia diagnostycznego. Tylko jednolite różowe zabarwienie, niezależnie od nasilenia, należy odczytywać jako wynik dodatni, sugerujący obecność co najmniej 105 komórek bakteryjnych w mililitrze.

Leukocyty - mocz prawidłowy zwykle daje wynik ujemny: wynik dodatni (+ lub więcej) ma więc znaczenie kliniczne. Wynik "śladowy" pojawiający się okresowo może być wątpliwy, występujący jednak systematycznie może miec znaczenie diagnostyczne.

Charakterystyka jakości testów

Charakterystyka reaktywności pasków oparta została o badania analityczne i kliniczne. Czyłość testów, oceniana w materiale klinicznym zależy od szeregu czynników, zdolności do percepcji barw, obecności róznych substancji w moczu, ciężaru właściwego moczu, pH oraz warunków oświetlenia, gdy wynik oceniany jest wizualnie. Każde zabarwienie na skali barwnej lub wartość odczytywana z analizatora reprezentuje w rzeczywistości pewien przedział wartości. Z uwagi na zmienność próbki i odczytu, wynik znajdujący się między przedziałami może zostać zinterpretowany jako wyższy lub niższy od wartości rzeczywistej. Wyniki testów na białko, ciała ketonowe, glukozę i urobilinogen wyższe od drugiego poziomu dodatniego zwykle nie różnią się od wartości więcej niż o jeden poziom na skali barwnej. Wyniki odczytane wizualnie mogą nie być w pełni zgodne z uzyskanymi przy pomocy analizatora z uwagi na róznice między percepcją oka ludzkiego i czułością systemu optycznego przyrządu.

BIOMAR DIAGNOSTYKA, ul. Toruńska 8; 440100 Gliwice; tel/fax (032) 230-41-31

Serwis o Zespole Nerczycowym ma charakter jedynie informacyjny. Wszelkie decyzje odnośnie leczenia muszą być podejmowane w porozumieniu z lekarzem i za jego zgodą. Strona jest prowadzona przez osobę fizyczną wyłącznie w celach osobistych.
Wykonanie: Mariusz Brodda © 2005
Projektowanie ogrodów Bydgoszcz | Pracownia projektowa Tomasz Skórcz